News Flash

Newsroom

Posted on: June 11, 2021

Mansfield COVID-19 vaccine clinic: What you need to know

COVID-19 Clinic-News-Graphic-Homepage

En Español Bằng tiếng việt

The City of Mansfield has opened a clinic where you may receive a COVID-19 vaccine at no cost. Those interested in receiving a vaccine must register for an appointment at mansfieldtexas.gov/covidclinic. Be prepared to enter your name, date of birth, address, mobile phone number and other personal information about yourself.

You do not have to be a Mansfield resident to take advantage of the clinic. Proof of health insurance is also not required. If you have already received one dose, please indicate that on the registration form.

Check the registration form for information about the location of the clinic, and for available dates and times to register for an appointment. For other questions or concerns, please call 817-728-3999 or email covidclinic@mansfieldtexas.gov

If you are homebound and require assistance, please call Kristin Hart with the Mansfield Fire Department at 817-276-4791.

FDA fact sheet for recipients of the Moderna COVID-19 vaccine

FDA fact sheet for recipients of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine

FDA fact sheet for recipients of the Janssen COVID-19 vaccineClínica de la Vacuna COVID-19 en Mansfield: Lo Que Necesita Saber

La ciudad de Mansfield ha abierto una clínica donde puede recibir una vacuna COVID-19 sin qualquer costo a usted. Los interesados en recibir una vacuna deben registrarse para una cita en mansfieldtexas.gov/covidclinic. Por favor, esté preparado para ingresar su nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono móvil y otra información personal sobre usted.

No es necesario ser residente de Mansfield para aprovechar de esta clínica. Tampoco se requiere prueba de seguro médico. Si ya ha recibido una dosis, indíquelo en el formulario de registro.

Consulte el formulario de registro para obtener información sobre la ubicación de la clínica y las fechas y horarios disponibles para registrarse para una cita. Si tiene otras preguntas o inquietudes, llame al 817-728-3999 o envíe un correo electrónico a covidclinic@mansfieldtexas.gov

Si está confinado en su hogar y necesita ayuda, por favor llame a Kristin Hart del Departamento de Bomberos de Mansfield al 817-276-4791.

Hoja de datos de la FDA para los beneficiarios de la vacuna Moderna COVID-19.

Hoja de datos de la FDA para los beneficiarios de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19

Hoja de datos de la FDA para los beneficiarios de la vacuna Janssen COVID-19.


Phòng khám vắc xin Mansfield COVID-19. Những điều bạn cần biết:

Thành phố Mansfield đã mở một phòng khám, nơi bạn có thể nhận được vắc xin COVID-19 miễn phí Giá cả. Những người muốn nhận vắc-xin phải đăng ký một cuộc hẹn tại mansfieldtexas.gov/covidclinic. Hãy chuẩn bị nhập tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại di động của bạn số và thông tin cá nhân khác về bản thân.

Bạn không cần phải là cư dân Mansfield mới có thể sử dụng phòng khám. Bằng chứng của bảo hiểm y tế là cũng không bắt buộc. Nếu bạn đã nhận được một liều vắc-xin, vui lòng cho biết rằng trên mẫu đăng ký.

Kiểm tra biểu mẫu đăng ký để biết thông tin về địa điểm của phòng khám, và các ngày có sẵn và thời gian để đăng ký một cuộc hẹn. Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc khác, vui lòng gọi 817-728-3999 hoặc gửi email covidclinic@mansfieldtexas.gov

Nếu bạn đang ở quê nhà và cần hỗ trợ, vui lòng gọi Kristin Hart với Sở Cứu hỏa Mansfield theo số 817-276-4791.

Tờ thông tin của FDA cho những người nhận vắc xin Moderna COVID-19.

Tờ thông tin của FDA cho những người nhận vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19.

Tờ thông tin của FDA cho những người nhận vắc xin Janssen COVID-19.

mansfieldtexas.gov/covidclinic
Facebook Twitter Email